PROVOZNÍ ŘÁD COLLIERY OPAVA

Každý návštěvník je povinen seznámit se s Provozním řádem COLLIERY OPAVA (dále jen CO). Prosíme o jeho dodržování a chování se v souladu s ním a také o dodržování pokynů obsluhy.

1/ Název zařízení: Colliery Opava

2/ Adresa : Solná 23/24, Opava, 746 01

3/ Provozovatel : Jakub Peršín, Hobzíkova 2563/27, Opava 746 01. IČO: 01417738

4/ Provozní doba : dle aktuálního rozvrhu na webových stránkách www.collieryopava.cz , eventuálně dle individuální dohody.

5/ Odpovědná osoba: Jakub Peršín

6/ Provozní řád Colliery Opava (dále jen CO) je zpracovaný v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změněně, kterých souvisejících předpisů, je vyvěšen na viditelném místě u vstupu do samotné provozovny.

7/ Během provozu je přítomný personál, který má náležité odborné vzdělání nebo rekvalifikační kurz, který ho opravňuje k poskytování těchto služeb – příprava cvičebních programů, metodika a technika cvičení, poradenství fitness, cvičební postupy, dohled nad cvičícími, atd. V případě potřeby je personál připravený poskytnout první pomoc nebo přivolat záchrannou službu, má přístup k lékárničce, průběžně kontroluje expiraci přípravků a doplňuje předepsaný obsah lékárničky dle aktuální potřeby – drobná poranění kůže, kapilární krvácení, atd.

8/ Uhrazením vstupného dle platného ceníku návštěvník vyjadřuje s provozním řádem fitness studia CO svůj plný a bezvýhradný souhlas

9/ Návštěvník skupinových lekcích v CO, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem sportovní činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

10/ Návštěvník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném čistém sportovním oblečení a obuvi. Z hygienických důvodů je při cvičení každý z návštěvníků povinen používat ručník. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení není dovoleno.

11/ Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do CO povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci). Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.

12/ Přivede-li však návštěvník fitness centra(gymu) CO dítě mladší 7 let, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru tělocvičny z důvodu nebezpečí.

13/ Po vstupu do CO je každý návštěvník povinen se vyzout. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi. Za boty a jiné odložené osobní věci vedení CO nezodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do skříňky Vámi zvolenou.

14/ V šatnách jsou skříňky, které se zamykají na čipové karty, které si zapůjčíte na recepci. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovat u obsluhy. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, které jsou v rozporu s těmito pravidly, nenese vedení CO žádnou zodpovědnost! Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu a samostatně vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

15/ Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a čistou sportovní obuv! Každý cvičenec by měl mít ručník ať už svůj nebo zapůjčený od nás na recepci za poplatek.

16/ Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve fitness centru(gymu) je povinen čipovou kartu od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli její ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty čipové karty je návštěvník povinen uhradit provozovateli částku 500,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

17/ Návštěvníci jsou odpovědní za dodržování pořádku v celém prostoru fitness centra(gymu), za ochranu majetku provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu.

18/ Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné proti požární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm v prostorách. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.

19/ Do všech prostor fitness centra(gymu) je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoliv vyzvat tyto osoby, aby fitness centrum(gym) opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor fitness centra(gymu) bez náhrady vyvedeny.

20/ Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.

21/ Náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z fitness centra vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit!

22/ Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené po skončení cvičení.

23/ Po ukončení cvičení vrátí cvičenec čipovou kartu od zámky skříňky na recepci, zkontroluje, zda v prostoru celé tělocvičny nic nezapomněl ( za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení CO žádnou odpovědnost, ale co se v prostoru najde, je v krabici označenou “ztráty a nálezy” umístěnou u recepce) a zaplatí konzumaci u obsluhy.

24/ Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness centra.

25/ V celých prostorách CO je zákaz kouření.

26/ Při návštěvě fitness centra(gymu) zájmovými skupinami (sportovní oddíly, zájmové kluby), je vedoucí této skupiny zodpovědný za program, dodržování bezpečnostních opatření, dodržování provozního řádu fitness centra(gymu) a návštěvního řádu.

27/ Ve fitness centru jsou k dispozici šatny pro ženy se zázemím (1 sprcha, 1 umyvadlo) a oddělená WC (1x) a šatny pro muže se zázemím (1 sprcha, 1 umyvadlo) a oddělené WC (1x).

28/ Každý by si měl být vědom svých schopností a nepřeceňovat své síly. Před první návštěvou se zákazník musí informovat o jednotlivých typech kondičního cvičení, jejich zaměření a zejména fyzické náročnosti (síla, rychlost, vytrvalost, koordinace). Vyhne se tak případnému extrémnímu přetížení organismu nebo zklamání ze špatně zvoleného cvičení. Každý začátečník by měl před první návštěvou absolvovat zdravotní prohlídku a konzultovat svůj zdravotní stav se svým ošetřujícím lékařem, který poté vybranou pohybovou aktivitu schválí nebo doporučí případná omezení, kterými se zákazník musí řídit. Začátečník rovněž musí oznámit cvičitelce dané lekce, že je na její lekci poprvé a musí se řídit jejím doporučením. Pokud si zákazník zvolí určitý typ cvičení, ale až v průběhu cvičení zjistí, že je nad jeho aktuální fyzické možnosti nebo mu nevyhovuje typ cvičení či způsob vedení lekce cvičitelkou, může kdykoliv z lekce odejít, avšak bez nároku vrácení peněz. Personál průběžně kontroluje technický stav jednotlivého posilovacího náčiní. Drobné závady jsou odstraněny ihned, při potřebě náročnější opravy je náčiní odstaveno mimo provoz do doby odstranění závady personálem nebo servisní firmou.

29/ Provozovatel CO nezodpovídá za vzniklé úrazy nebo jiné poškození zdraví v souvislosti se cvičením.

30/ Prostory fitness centra (gymu) jsou monitorovány kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku, bezpečnosti klientů a prevence kriminality. K záznamům má přístup pouze provozovatel.

31/ Tento Provozní řád je platný od 1. 1. 2022.

32/ Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách www.bombgym.com a na nástěnce v prostoru u recepce CO.

33/ Každý klient je povinnen uhradit takzvaný penalizační poplatek, který vzniká při odhlášení lekce v penalizační zóně a to takto: 8-1 hodina před začátkem lekce 50,-kč (člen) 75,-kč nečlen, 1-0 hodin před začátkem lekce 100,-kč (člen) a 135,-kč (nečlen)

Věříme, že v Colliery Opava strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem. Pojďte s námi vytvořit domácí atmosféru a skvělou sportovní komunitu dodržováním těchto pravidel provozního řádu Colliery Opava.